Life science – hvordan komme ut av startblokkene som en gaselle?

11 . 10 . 2021 - 3 mins lest

Når det store målet er å utvikle et unikt produkt eller tjeneste for markedet, opplever mange gründere det som en tidstyv å jobbe med alt annet som kreves for å drive et selskap. Mange engasjerer en regnskapsfører for å bistå med bokføring og lønn. Det er lurt.

Skrevet av: Torbjørn L. Øye og Gunnar Aarnes

Vår erfaring er at det i tillegg til regnskapsfører raskt oppstår behov for bred økonomi- og administrativ kompetanse, en CFO rolle, som er tett på virksomheten. Selv om det sjelden er behov for en fulltids-CFO fra dag én, oppstår det likevel tidlig behov for å knytte til seg en CFO rådgiver for å kunne rådføre seg om ulike veivalg på økonomiområder. En ting som er helt sikkert for oppstartsvirksomheter er at mye er usikkert, særlig knyttet til fremtidige planer og budsjetter. Derfor er behovet for nøye oppfølging av likviditet og andre risikofaktorer viktig for å unngå plutselige stopp i fremdriften. Det er ofte nyttig med et par «eksterne» øyne som kan bistå med litt struktur, analyse og realisme i disse prosessene. Vi har erfaring med CFO roller innenfor biotek og legemiddelutvikling som vi ønsker å dele. Behovene vil variere, men vi kjenner igjen grovt sett tre trinn i dette løpet:

Første trinn – gründerfasen:

Gründer har en super ide og er klar for å ta ideen ut av startblokken. Hun eller han har et produkt eller tjeneste som krever videre utvikling. De ønsker å være eneeiere av virksomheten inntil de får synliggjort større verdier av sin ide. I den fasen vil det være behov for å knytte til seg eksterne rådgivere og leverandører for utvikling av prototyper og foreta tester, det kan være behov for å ansette noen personer i tillegg til gründerne og mye av finansieringen vil være basert på offentlige støtteordninger i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Allerede da vil det være behov for å løse CFO oppgaver i virksomheten. Dette kan være f.eks. til følgende oppgaver:

 • Selskapsetablering – stiftelsesdokumenter, registrering, vedtekter, kapital.
 • Etablere gode regnskapsrutiner – finne et regnskapskontor som har gode digitaliserte og skybaserte systemløsninger, ryddighet med hensyn til rapportering av årsregnskap, merverdiavgift (forhåndsregistrering), skatter og andre avgifter.
 • Kunne orientere seg om mulige offentlig tilskudds- og låneordninger og søke disse, og etterhvert også rapportere fremdrift og økonomi i henhold til rapporteringskravene. Vi har erfaring med at både omfanget og kompleksiteten er høy både i søknads- og rapporteringsfasen.
 • Være en sparringspartner med gründer om utarbeidelse av businessplaner og finansielle prognoser.

Andre trinn – ute av startblokkene:

Gründerne har fått bekreftet sin tro på ideen basert på arbeidet så langt. Selskapet er klart for å skalere opp utviklingsaktiviteten, testingen og etterhvert markedsaktiviteter. Gründerne er ikke i stand til å kapitalisere opp dette alene og trenger å få inn nye eiere. En viss andel egenkapital er ofte en forutsetning for å få offentlig støtte fra de større programmene. Det vil også ofte være behov for knytte til seg spesialkompetanse som vil være kritisk for utviklingen av ideen fremover. Disse får da gjerne aksjebasert og bonusbasert avlønning i stede for eller i tillegg til vanlig lønn. For CFO vil omfanget og kompleksiteten øke betydelig, blant annet som følge av:

 • Etablering av aksjonæravtaler – viktig for selskapet på både kort og lang sikt, ser rekkevidden og eventuelle konsekvenser av det man blir enige om
 • Knytte til seg nøkkelpersonell og kompetanse gjennom opsjonsavtaler
 • Skape interesse hos nye investorer – investorpresentasjoner, business case
 • Innhenting av mer kapital – arbeide med aksjonærer og kapitalutvidelser
 • Styrearbeid med bred eierrepresentasjon
 • Revisjon og intern kontroll
 • Sørge for at IP og patenter blir ivaretatt

Tredje trinn – på vei til børs:

Troen på ideen er fortsatt sterk. Det er imidlertid fortsatt kapitalbehov for å få produktet/tjenesten til markedet. Samtidig ønsker eksisterende investorer i selskapet gjerne å ha mulighet for en exit. Neste steg da kan være at aksjene børsnoteres. Veien til børs krever mye knyttet til bygging av selskapets infrastruktur. CFO vil ha en helt sentral rolle i dette arbeidet, blant annet:

 • Etablere gode digitale systemløsninger for virksomhetsstyring
 • Valg av noteringsplass – ulike alternativ på Oslo Børs og ulike børser
 • Finansiell og juridisk due diligence, kartlegge behov for andre undersøkelser
 • Konvertering til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS)
 • Søknadsprosess, tidsfrister, informasjonsplikt
 • Livet som børsnotert – løpende forpliktelser, god Corporate Governance
 • Investor relations

Vi har erfaring i CFO roller i alle nevnte faser blant annet innenfor biotek og legemiddelutviklingsvirksomhet. Ta gjerne kontakt for en prat for mer informasjon om dette.